WSW powstało w roku 2005 z inicjatywy wrocławskich pedagogów, nauczycieli akademickich zainteresowanych sprawami wychowania i angażujących się bezpośrednio w działania na rzecz dzieci oraz młodzieży we Wrocławiu. Stowarzyszenie realizuje różnorakie projekty: edukacyjne, sportowe, społeczne, profilaktyczne, ekologiczne, międzynarodowe wymiany pedagogów, które wynikają z szeroko rozumianego oddziaływania pedagogicznego i potrzeb młodych ludzi i pedagogów. Szczególnym obszarem aktywności Stowarzyszenia jest współpraca z wychowawcami oraz liderami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, wspomaganie rodziców oraz opiekunów w funkcjach wychowawczych jak również budowanie środowiska zaangażowanych społecznie pedagogów.

Wybrane zakresy działalności:

○ Od roku 2010 do chwili obecnej we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim Stowarzyszenie realizuje praktyki pedagogiczne dla studentów Wydz. Pedagogiki U.Wr.,

○ Edukacja Przyrodniczo-leśna(2016  – 2017), Pedagogika przeżyć jako metoda pracy z grupą – Zakład Bioróżnorodności Leśnej Wydz. Leśny UR w Krakowie, Pracownicy instytucji/wykładowcy

○ Warsztaty i szkolenia tematyczne dla nauczycieli i pedagogów WSW zrealizowało projekty międzynarodowe w ramach europejskiego Programu Młodzież w działaniu oraz w latach 2010-2017 polsko- niemieckie wymiany dla pedagogów.

○ Waldkindergarten przedszkola leśne (od 2016.III do 2017.II) Koncept, formy, przykłady przedszkolnej edukacji przyrodniczej w Niemczech Cykl otwartych szkoleń – nauczyciele i pedagodzy (warsztaty)

○ Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (od 2016): cykl warsztatów Wyjazdy studyjne z warsztatami pedagogicznymi, Przedszkola leśne aktywna edukacja leśna

○ Warsztaty Outdoor & adventure education – Edukacja i przygoda w terenie. IV edycje

FFW – Fundacja Fundusz Współpracy jest instytucją, która od blisko 30 lat w unikalny sposób łączy w swojej działalności najlepsze cechy z trzech różnych obszarów: niezależnej organizacji pozarządowej (NGO), instytucji zakorzenionej w administracji, oraz dynamicznie rozwijającej się firmy konsultingowej.

Charakter organizacji NGO pozwala angażować się Fundacji w inicjatywy o charakterze społecznym, zorientowanym na realizację wzniosłych idei, a także pozostać elastyczną i dynamicznie dostosowującą się do zmian.

Tematyka rozwoju sytemu kształcenia, szkoleń zawodowych oraz aktywizacji zawodowej jest dla nas bardzo istotna. Jest to obszar, w którym instytucja ma największe doświadczenie, dzięki zrealizowaniu wielu projektów oraz uczestnictwu w międzynarodowych programach.

○ ESQA (2014-2016) wymiana doświadczeń i informacji na temat zapewniania jakości w kształceniu zawodowym w celu stworzenia katalogu dobrych praktyk dla nauczycieli i szkół.

○ Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości(2016-2018) zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Organizatorem konkursu jest FFW oraz Ośrodkiem  Rozwoju Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

○ Reprezentant europejskiej sieci danych ReferNet, (2004-2017) skupiała organizacje i konsorcja instytucji zajmujących się zagadnieniami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rynku pracy, jako główne zadania współpraca z kluczowymi organizacjami w dziedzinie edukacji, gromadzenie i analiza informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce,

○ Become a trainer: model kształcenia i wspierania kadry kierowniczej MŚP powyżej 45 roku życia, 2017-18

○ Social(i)Makers: kształcenie m.in. przedsiębiorców innowatorów w ramach Akademii Projektowania Innowacji Społecznych, 2017-20

○ Sukces we własnej firmie(2016-18) – dedykowany jest osobom, które ukończyły 30 lat, pozostają bez pracy i są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czyli, osoby niepeł., długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach -przeprowadzenie bloku szkol.-dor. mającym m.in na celu rozwoju kompetencji miękkich.

 Waldkinder-Regensburg” od 2009 do chwili obecnej ” jest placówką konsultacyjno-szkoleniową dla Państwowego Instytutu Edukacji Wczesnoszkolnej w Monachium, oferującą wsparcie kolegialne dla realizacji Bawarskiego Planu Edukacji. W 2017 Waldkinder-Regensburg otrzymała nagrodę UNESCO „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Palcówka w trybie ciągłym prowadzi staże i praktyki dla studentów Uniwersytetu Ottona i Fryderyka w Bambergu z Instytutu Kształcenia Nauczycieli. Placówka ma pod swoją kuratelą pedagogów z 16 leśnych przedszkoli Bawarii. Podstawowymi zadaniami placówki jest:

○ Prowadzenie rozwoju pracowników leśnych przedszkoli będących pod kuratelą placówki

○ Szkolenia nowych pracowników na pedagogów leśnych przedszkoli

○ Tworzenie nowych leśnych przedszkoli

○ Współpraca przy tworzeniu Bawarskiego planu edukacji i wytycznych edukacyjnych

○ Opracowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju pedagogiki leśnej na terenie Bawarii

○ Realizacji projektów w przestrzeni naturalnej

○ Tworzenie przestrzeni dla partnerstwa edukacyjnego z rodzicami dzieci z przedszkoli leśnych.

Fundacja Królowej Świętej Jadwigi powstała w roku 1999 z inicjatywy grupy rodziców ze szkoły „Na Powsińskiej”. Celem Fundacji było stworzenie dobrych, inspirujących i bezpłatnych szkół dla dzieci którym chce się rozwijać pasje i zainteresowania. Pierwszą szkołę otworzono w Beskidzie Żywieckim w 2001 roku w małym i pięknym przysiółku, w Koszarawie Bystrej. W czasie ostatnich lat otworzono kolejne szkoły podstawowe i licea w Krzyżówkach, Przyłękowie, Kolebach, Żywcu. Na kanwie doświadczeń współpracy z Edukacją Domową (ED) stworzony został magazyn kreatywnej edukacji – KREDA, który cieszy się dużą popularnością również w środowisku edukatorów leśnych.

Szkoła w Przyłękowie, prowadzona przez Fundację, od kilku lat ma oddział przedszkolny, w który przyjęty model pracy oparty jest o metodykę Montessori oraz pedagogikę leśną. Jest to placówka posiadająca:

  • doświadczenie w pracy z nauczycielami i dziećmi metodami holistycznymi w duchu podążania za potrzebami dziecka i w szacunku do niego i jego potrzeb w duchu edukacji leśnej;
  • doświadczenie pracy metodą projektów badawczych, wykorzystania metodyki pedagogiki przeżyć, pracy z dziećmi i młodzieżą w terenie w warunkach naturalnych – outdoorowo, realizacji podstaw programowych wykorzystujących alternatywne formy nauczania;
  • współpracuje z partnerami ponadnarodowymi przy realizacji projektów edukacyjnych oraz podnoszenia umiejętności i kwalifikacji pracowników w zakresie wykorzystania edukacji leśnej w przedszkolach i klasach na wyższych poziomach kształcenia oraz łączenia narzędzi i metod edukacyjnych;
  • jest podmiotem tworzącym ramy kwalifikacji dla „edukatora leśnego” we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Instytutem Badań Edukacyjnych.

 

Kontakt

fsc@cofund.org.pl

Anna Szkiruć-Kostrzewa - FFW, tel:. 692 487 524
Ewa Kaliszuk - Fundacja Królowej Świętej Jadwigi, e-mail: kaliszuk.ewa@gmail.com
Rafał Ryszka - WSW, e-mail: ryszka@gmx.net

Wszystkie prawa zastrzeżone © Forest School Center

Skip to content